ภายใต้การอำนวยการของนางศรีอร คิดว่อง นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ มอบหมายให้งานป้องกันฯและกองช่างออกสำรวจและให้ความช่วยเหลือมอบกระเบื้องและกระสอบให้ผู้ประสบเหตุวาตภัย ในพื้นที่รับผิดชอบ