ภายใต้การอำนวยการของนางศรีอร คิดว่อง นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ มอบหมายให้งานพัฒนาชุมชนดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพชุมชนเข้มแข็งเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ฝึกอบรมทำมุ้งคอนโด ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวังเหนือ