งานพัฒนาชุมชนประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2566