โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตแก่บุคลากร ประจำปี พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ น่านกรีนเลควิว รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดน่าน