โครงการปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติก ซอย  2  ชุมชนทุ่งเป้าสามัคคี

ประกาศผู้ชนะ