เทศบาลตำบลวังเหนือประชาสัมพันธ์อักษรเบลล์สำหรับผู้พิการทางสายตาได้ใช้ประโยชน์

ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลวังเหนือ