นายอุทัย เอ็นดู ประธานสภาเทศบาลตำบลวังเหนือ ได้เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังเหนือ