เรื่อง  ประกาศใช้เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลวังเหนือ

เพื่อบังคับใช้ในเขตเทศบาลตำบลวังเหนือ  จำนวน  3  ฉบับ

 

หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ การเก็บขนสิ่งปฏิกูลมูลฝอย