นางศรีอร คิดว่อง นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลวังเหนือมอบของให้ผู้ประสบความเดือดร้อนในเขตเทศบาลตำบลวังเหนือ โดยได้รับการสนับสนุนถุงยังชีพจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง