นางศรีอร คิดว่อง นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลวังเหนือมอบบ้านผู้สูงอายุ รายนางแก้วมูล มีจริง ชุมชนขุนวังสามัคคี โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง