มอบเกียรติบัตรให้เครือข่าย ผู้สุงอายุ ที่เปิดอาคารของโรงเรียน