เทศบาลตำบลวังเหนือ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การทิ้งหน้ากากอนมัยอย่างถูกวิธี และรหัส D-M-H-T-T ปลอดภัยจากโควิด ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ