ศูนย์รับเรื่องทุจริต

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริต

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างข้อ

รายผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบระยะเวลา 6 เดือน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปีเทศบาลตำบลวังเหนือ ( พ.ศ. 2561-2564)

ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรเทศบาลตำบลวังเหนือ ครั้งที่2/2564

ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรเทศบาลตำบลวังเหนือ ครั้งที่2/2564

ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรเทศบาลตำบลวังเหนือ ครั้งที่ 2/2564

รายงานผลการดำเนินการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน

ศูนย์รับแจ้งข่าวสารการทุจริต-คอร์รัปชั่น

คู่มือปฏิบัติรับเรื่องร้องเรียนกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่