ประชาสัมพันธ์สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (ส.ป.ก.) ได้จัดทำระบบยื่นคำร้องของเกษตรกรผ่านระบบออนไลน์

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามรายละเอียดนี้