แผนปราบปรามทุจริต

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตแก่บุคลากร ประจำปี พ.ศ.2565

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง มาตรการจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง แสดงเจตจำนงสุจริต  เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลวังเหนือ

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลวังเหนือ

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือเรื่อง ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลวังเหนือ

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

ข้อบังคับเทศบาลตำบลวังเหนือว่าด้วยจรรยาข้าราชการ

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565(รอบ12เดือน)

ข้อบังคับเทศบาลตำบลวังเหนือว่าด้วยจรรยาข้าราชการ

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ฯ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566-2570