วันที่ 9 มีนาคม  2565 เทศบาลตำบลวังเหนือ ดำเนินโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ ห้องประะชุมชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวังเหนือ