สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เชิญเทศบาลตำบลวังเหนือเข้าร่วมงานเสวนา เรื่องกระบวนการสร้างพลเมืองเพื่อจัดการความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น ณ.ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลอุโมงค์ ตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน