กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินกิจกรรม 3 ข.ออกรวบรวมขยะพลาสติกตามร้านค้าในพื้นที่

เทศบาลตำบลวังเหนือที่เข้าร่วมโครงการ