ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 

เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังเหนือโดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 8 – 12 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้สนใจขอรับเอกสารรับสมัครได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลวังเหนือ ในวันและเวลาราชการ