เวลา 09.00 น. ภายใต้การอำนวยการของนางศรีอร คิดว่อง นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ มอบหมายให้งานพัฒนาชุมชนดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพชุมชนเข้มแข็งเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ฝึกอบรมการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนแพะใต้พัฒนา