เทศบาลตำบลวังเหนือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค                            เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลโดยทั่วถึงกัน