ตามที่เทศบาลตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจและประเภทพนักงานจ้างทั่วไป เป็นไปตามประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 บัดนี้ การดำเนินการสรรหาดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ดังนี้