รายงานผลการดำเนินการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือน)