ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนห้วยเกี๋ยวพัฒนา (ชุมชนห้วยเกี๋ยงพัฒนา – ป่าช้าวังมน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ เทศบาลตำบลวังเหนือ ได้มีโครงการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนห้วยเกี๋ยงพัฒนา (ชุมชนห้วยเกี๋ยงพัฒนา – ป่าช้าวังมน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดดังนี้

  • โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนห้วยเกี๋ยงพัฒนา (ชุมชนห้วยเกี๋ยงพัฒนา – ป่าช้าวังมน) โดยมีปริมาณงานผิวถนน กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 860.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลวังเหนือ เป็นเงิน 459,000.00 บาท (สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน
  • โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนห้วยเกี๋ยงพัฒนา (ชมชนห้วยเกี๋ยงพัฒนา – ป่าช้าวังมน) จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษมชัยพานิช โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 459,000.00 บาท (สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566