นางศรีอร คิดว่อง นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขฯ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวังเหนือ ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ และCare Giver / CG ร่วมจัดประชุม คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 1 ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ต่อไป