About Pongsak Jaroenthakin

This author has not yet filled in any details.
So far Pongsak Jaroenthakin has created 695 blog entries.
This Is A Custom Message You Can Customize In Your Admin!
29 09, 2023

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลวังเหนือ

By |2023-09-29T09:27:53+00:00September 29th, 2023|ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลวังเหนือ ดาวน์โหลดเอกสาร

29 09, 2023

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธ์รับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลวังเหนือ

By |2023-09-29T08:58:49+00:00September 29th, 2023|ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธ์รับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลวังเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2567 ดาวน์โหลดเอกสาร

19 09, 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนห้วยเกี๋ยวพัฒนา (ชุมชนห้วยเกี๋ยงพัฒนา – ป่าช้าวังมน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

By |2023-09-19T08:59:28+00:00September 19th, 2023|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนห้วยเกี๋ยวพัฒนา (ชุมชนห้วยเกี๋ยงพัฒนา - ป่าช้าวังมน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามที่ เทศบาลตำบลวังเหนือ ได้มีโครงการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนห้วยเกี๋ยงพัฒนา (ชุมชนห้วยเกี๋ยงพัฒนา - ป่าช้าวังมน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดดังนี้ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนห้วยเกี๋ยงพัฒนา (ชุมชนห้วยเกี๋ยงพัฒนา - ป่าช้าวังมน) โดยมีปริมาณงานผิวถนน กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 860.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย [...]

29 08, 2023

วัดขันหอม

By |2023-08-29T12:13:33+00:00August 29th, 2023|ไม่จัดหมวดหมู่|

วัดขันหอม ประวัติความเป็นมา เดิมมีใจความว่า ได้ทราบว่าพระพุทธเจ้าจะมาโปรด คณะศรัทธาพากันเอาพาน (ขันโตก) ไว้ใส่ดอกไม้ ไหว้บูชาพระพุทธเจ้าเมื่อท่านมาโปรดพากันนำพาน (ขันโตก) มารวมกันที่วัดขันหอมนี้ เรียกว่า วัดขัน (ฮอม) แล้วพากันนำพาน (ขันโตก) ไปรวมกันที่ทุ่งสบม่า เรียกว่า ทุ่งจุ๊ แล้วพระพุทธเจ้าไม่เสด็จมาทางนี้ ไปทางพะเยา ไปย้างที่พะเยา เรียกว่า พะเย้า คือ พระพุทธเจ้าย้างนั่นแล พระพุทธเจ้าไม่มาทางนี้ เรียกว่า เมืองหวัง บัดนี้เปลี่ยนแปลงว่า ขันฮอมเป็นขันหอม ทุ่งจุ๊เป็นทุ่งสบม่า เมืองหวังเป็นเมืองวัง พะเย้าเป็นพะเยา วัดขันหอม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘ หมู่ที่ ๙ [...]

29 08, 2023

วัดแพะใต้

By |2023-08-29T11:44:01+00:00August 29th, 2023|ไม่จัดหมวดหมู่|

วัดแพะใต้ ประวัติความเป็นมา สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2523 โดยมีพระธุดงค์และผู้นำในหมู่บ้านสมัยนั้น เป็นผู้นำในการสร้างวัดและใช้ชื่อว่า ที่พักสงฆ์ศรีดอนมูล โดยมีพระสงฆ์ผลัดเปลี่ยนกันมาจำพรรษาเพื่อโปรดศรัทธาญาติโยม ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 คณะศรัทธาบ้านแพะใต้ได้นิมนต์ พระเอกพล ปญฺญาวชิโร วัดขันหอม ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง มาจำพรรษา ในเวลาต่อมาได้รับการตั้งวัดขึ้นในปี พ.ศ. 2556 ยกขึ้นเป็นวัดในพระพุทธศาสนาโดยใช้ชื่อว่า วัดแพะใต้ เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อหมู่บ้าน วัดแพะใต้ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 วิสุงคามสีมา กว้าง 18 เมตร ยาว 35 [...]

26 05, 2023

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหน้าบ้านลุงเขียว สิทธิกรณ์ ถึงบ้านพ่อหลวงสาย สารขาว ซอย 4 – ซอย 5

By |2023-05-26T09:19:03+00:00May 26th, 2023|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมลำเหมืองรูปตัว U ชุมชนห้วยเกี๋ยงพัฒนา (หน้าบ้านลุงเขียว สิทธิกรณ์ ถึงบ้านพ่อหลวงสาย สารขาว ซอย 4 - ซอย 5) ด้วยวิธีกระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกเพื่อดูเอกสาร

Go to Top