21 09, 2022

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ

By |2022-10-06T03:42:11+00:00September 21st, 2022|การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล|

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎ

22 04, 2022

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

By |2022-04-22T08:25:05+00:00April 22nd, 2022|การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล|

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

22 04, 2022

ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

By |2022-04-22T08:22:18+00:00April 22nd, 2022|การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล|

ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานฯ ครั้งที่ 2 ปี 2564

22 04, 2022

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของเทศบาล(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 64) พ.ศ. 2563

By |2022-04-22T08:14:46+00:00April 22nd, 2022|การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล|

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่64) พ.ศ.2563

22 04, 2022

ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

By |2022-04-22T08:06:39+00:00April 22nd, 2022|การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล|

ประกาศ ก.กลาง หลักเกณฑ์เลื่อนระดับเพื่อดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานเทศบาล

Go to Top