11 07, 2022

โครงการส่งเสริมศาสนาแก่เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2565

By |2022-11-29T04:42:06+00:00July 11th, 2022|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นประจำเดือน, บ้านหลังที่สองของน้องน้อย|

นางศรีอร คิดว่อง นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภา กำนันตำบลวังเหนือ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังเหนือ ดำเนินกิจกรรมสืบสานประเพณี วันเข้าพรรษาและส่งเสริมความรู้การปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา ประจำปี 2565

17 06, 2022

โครงการแต่งบ้านแต่งเมือง นครลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2565

By |2022-06-17T09:47:38+00:00June 17th, 2022|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นประจำเดือน|

ภายใต้การอำนวยการของนางศรีอร คิดว่อง นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ ดำเนินโครงการแต่งบ้านแต่งเมือง นครลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนและดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย สร้างความตระหนักในการบริหารจัดการขยะ เป็นการปรับปรุงแก้ไขงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน

16 06, 2022

ท่านจำลักษณ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

By |2022-06-21T07:14:14+00:00June 16th, 2022|ข่าวเด่นประจำเดือน|

ภายใต้การอำนวยการของนางศรีอร คิดว่อง นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ มอบหมายให้ นายเกียรติ วงค์เจริญ รองนายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือให้การต้อนรับท่านจำลักษณ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทางเทศบาลตำบลวังเหนือมีผู้ได้รับผลกระทบจำนวน 1 ราย คือ นายพุทธ ฟูคำ ชุมชนประชาภิรมย์

14 06, 2022

ท่านสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ติดตามการแก้ไขปัญหาอ่างเก็บน้ำแม่เฮียวชำรุด

By |2022-06-17T10:03:48+00:00June 14th, 2022|ข่าวเด่นประจำเดือน|

ภายใต้การอำนวยการของนางศรีอร คิดว่อง นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ มอบหมายให้ นายเกียรติ วงค์เจริญ รองนายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือให้การต้อนรับท่านสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในการติดตามการแก้ไขปัญหาอ่างเก็บน้ำแม่เฮียวชำรุด ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังเหนือ ชั้น 3    

6 06, 2022

มอบบ้านผู้สูงอายุ

By |2022-06-17T04:52:07+00:00June 6th, 2022|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นประจำเดือน, ตำบลสุขภาวะ|

นางศรีอร คิดว่อง นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลวังเหนือมอบบ้านผู้สูงอายุ รายนางแก้วมูล มีจริง ชุมชนขุนวังสามัคคี โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง

2 03, 2022

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

By |2022-04-22T06:45:54+00:00March 2nd, 2022|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นประจำเดือน|

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เทศบาลตำบลวังเหนือเชิญชวนผู้ประกอบการ ร้านค้า พ่อค้า แม่ค้า ผู้รับบริการจากเทศบาลตำบลวังเหนือ ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

Go to Top