8 05, 2021

กองสาธารณสุขแจ้งสถานการณ์จัดการขยะเดือน เมษายน 63

By |2021-07-05T09:13:47+00:00May 8th, 2021|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, ตำบลสุขภาวะ|

เทศบาลตำบลวังเหนือโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแจ้งสถานการณ์จัดการขยะ และขอความร่วมมือคัดแยกและจัดการขยะภายในโรงเรียนและในครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลวังเหนือ เดือน เมษายน  2563

12 08, 2020

งานพัฒนาชุมชนให้การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส,คนไร้ที่พึ่งและยากจนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลวังหนือ

By |2021-07-07T07:25:33+00:00August 12th, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นประจำเดือน, ตำบลสุขภาวะ|

เทศบาลตำบลวังเหนือร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ลำปาง สถานบันพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จ.ลำปาง และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ลำปาง ให้การช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง และยากจน ในเขตเทศบาลตำบลวังเหนือ    

22 07, 2020

กองสาธาณณสุขฯดำเนินการประชุมผู้ประกอบการตลาดสดเทศบาลตำบลวังเหนือ ประจำปี 2563

By |2020-07-22T08:30:55+00:00July 22nd, 2020|ตำบลสุขภาวะ|

เทศบาลตำบลวังเหนือ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการประชุมผู้ประกอบการตลาดสดเทศบาลตำบลวังเหนือ ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของพ่อค้าแม่ค้าเพื่อนำมาปรับปรุงในการบริหารจัดการต่อไป      

22 07, 2020

งานพัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพชุมชนแข้มแช็งเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง

By |2020-07-22T04:09:53+00:00July 22nd, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์, ตำบลสุขภาวะ|

โครงการฝึกอบรมการทำเครื่องสืบชะตาศาสนพิธี ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนขุนวังสมมัคคี

11 06, 2020

กองสาธารณสุขฯออกพ่นหมอกควัน

By |2020-06-16T08:04:24+00:00June 11th, 2020|ข่าวประชาสัมพันธ์, ตำบลสุขภาวะ|

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก  

Load More Posts
Go to Top