18 10, 2022

การกวดขันเล่นดอกไม้เพลิง การจุดพลุและปล่อย พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน

By |2022-10-18T08:56:01+00:00October 18th, 2022|ข่าวประชาสัมพันธ์, ตำบลสุขภาวะ|

เรื่องการกวดขันเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อย พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟควัน การเตรียมการป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทงเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นและลดความสุญเสียและทรัพย์สินของประชาชนจากการเล่นดอกไม้เพลิง ฯ

28 09, 2022

งานป้องกันฯออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่

By |2022-09-28T07:42:40+00:00September 28th, 2022|ข่าวประชาสัมพันธ์, ตำบลสุขภาวะ|

ภายใต้การอำนวยการของนางศรีอร คิดว่อง นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย           ออกให้บริการด้านสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบดำเนินการซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมในพื้นที่รับผิดชอบ 22

28 09, 2022

แจ้งการหยุดให้บริการเก็บขนขยะ

By |2022-09-28T07:28:46+00:00September 28th, 2022|ข่าวประชาสัมพันธ์, ตำบลสุขภาวะ|

เทศบาลตำบลวังเหนือประชาสัมพันธ์ แจังการหยุดให้บริการเก็บขนขยะตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2565 - วันที่ 2 ตุลาคม 2565 เนื่องจากศูนย์จัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร อบจ.ลำปางได้แจ้งปิดศูนย์จัดการขยะมูลฝอย ฯ และเทศบาลตำบลวังเหนือจะออกให้บริการเก็บขนขยะในวันที่ 3 ตุลาคม 2565 จึงขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ช่วยกันคัดแยกขยะครัวเรือนตามหลัก 3Rs

23 09, 2022

คณะผู้บริหารออกสำรวจคอสะพานชำรุด

By |2022-09-28T08:04:31+00:00September 23rd, 2022|ข่าวประชาสัมพันธ์, ตำบลสุขภาวะ|

นางศรีอร คิดว่อง นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ออกสำรวจเนื่องจากฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากทำให้คอสะพานชำรุดบริเวณชุมชนแม่เฮียวสามัคคี เมื่อวันที่ 22-23 กันยายน 2565

6 06, 2022

มอบบ้านผู้สูงอายุ

By |2022-06-17T04:52:07+00:00June 6th, 2022|ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นประจำเดือน, ตำบลสุขภาวะ|

นางศรีอร คิดว่อง นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลวังเหนือมอบบ้านผู้สูงอายุ รายนางแก้วมูล มีจริง ชุมชนขุนวังสามัคคี โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง

28 04, 2022

โครงการรณรงค์ป้องกันฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565

By |2022-06-14T10:07:15+00:00April 28th, 2022|ข่าวประชาสัมพันธ์, ตำบลสุขภาวะ|

ภายใต้การอำนวยการของนางศรีอร คิดว่อง นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลวังเหนือ

Go to Top