9 10, 2017

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

By |2018-11-19T06:28:02+00:00October 9th, 2017|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง|

เผยแพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 จัดซื้ออาหารเสริมนม เผยแพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ก่อสร้างถนน คลส.ชุมชนสัมพันธ์  

2 10, 2017

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2560

By |2017-11-21T04:11:20+00:00October 2nd, 2017|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง|

1.เผยแพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 2.การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2561 3.ประกาศผู้ชนะจัดซื้ออาหารเสริม(นม) 4.ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาปฏิบัติผู้ดูแลเด็ก ศพด. 5.ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการ ศพด. 6.ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ช่วยนักจัดการทั่วไปและประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 7.ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 8.ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุสำนักงานหนังสือพิมพ์ 9.ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุน้ำดื่ม 10.ประกาศผู้ชนะเช่าเครื่องถ่ายเอกชนรายเดือน 11.ประกาศผู้ชนะเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์-สำนักปลัด สำนักปลัด 12.ประกาศผู้ชนะเช่าเครื่องเสียงถนนคนเดินเดือนตุลาคม 60 13.ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 14.ประกาศผู้ชนะเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์กองคลัง 15.ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านการเขียนแบบกองช่าง 16.ประกาศผู้ชนะทำจ้างเหมาความสะอาดและล้างตลาดสดเทศบาลตำบลวังเหนือ 17.ประกาศผู้ชนะเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์กองช่าง 18.ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านธุรการ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง 19.ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการกองสาธารณะสุข 20.ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทำป้ายไวนิลจัดทำแผน 21.ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุโครงการจัดทำแผนฯ 22.ประกาศผู้ชนะจ้างเช็คระยะและซ่อมแซมรถตู้ 23ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมเพื่อเปลี่ยนสายพายไทม์มิ่งและลูกลอกสายพานพร้อมค่าแรง 25.จัดซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการจัดทำแผนชุมชนฯ 24.จัดซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2560 26.ประกาศผู้ชนะประเมินความพึ่งพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลวังเหนือ [...]

1 09, 2017

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาชุมชนสัมพันธ์พัฒนา

By |2017-09-26T09:25:07+00:00September 1st, 2017|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง|

ประกาศสอบราคาปรับปรุงระบบประปาชุมชนสัมพันธ์พัฒนา ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ปร.5 ปร.4 ผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสัมพันธ์พัฒนา(ประปา) ผู้ชนะประปาสัมพันธ์พัฒนา

Load More Posts
Go to Top