23 09, 2022

การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2565

By |2023-04-05T05:22:23+00:00September 23rd, 2022|ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน|

คำนำ การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในด้านคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลวังเหนืออำเภอวังเหนือจังหวัดลำปาง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผลที่ได้จากการประเมินนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการแก่ผู้รับบริการเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นที่พึงพอใจแก่ผู้รับบริการโดยเป็นการประเมินตามมิติที่ ๒ ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ ตามเกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการนอกจากนี้แล้วยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพิจารณากำหนดประโยชน์ตอบแทนให้กับผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกประการหนึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้รับความไว้วางใจจากเทศบาลตำบลวังเหนืออำเภอวังเหนือจังหวัดลำปาง ให้เป็นผู้ดำเนินการการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลวังเหนือซึ่งนับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่คณะฯ ได้มีส่วนร่วมในการก่อให้เกิดความร่วมมือในการวิจัยและการให้บริการทาง วิชาการให้กับท้องถิ่นขอขอบคุณประชากรในเขตเทศบาลตำบลวังเหนืออำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางและคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลวังเหนือที่มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล จนทำให้การดำเนินการวิจัยในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี คณะผู้วิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กันยายน ๒๕๖๕ คลิกเพื่อดูเอกสาร

5 05, 2022

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (1เมษายน 2564- 30 กันยายน 2564

By |2022-05-05T03:24:39+00:00May 5th, 2022|ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน|

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ปีงบฯ64 รอบ 6เดือน(เม.ย.64-30ก.ย.64)29042565

19 04, 2022

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ6เดือน(1ต.ค.64-31มี.ค.65)

By |2022-04-27T07:22:59+00:00April 19th, 2022|ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน|

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ(1ต.ค.64-31 มี.ค. 65)

11 10, 2021

การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2564

By |2021-11-25T09:37:34+00:00October 11th, 2021|ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน|

คณะผู้จัดทำ คำนำ-ทต.วังเหนือ64 บทที่-1-ทต.วังเหนือ64 บทที่-2-ทต.วังเหนือ64 บทที่-3-ทต.วังเหนือ64 บทที่-4-ทต.วังเหนือ64 บทที่-5-ทต.วังเหนือ64 บทสรุปผู้บริหาร-ทต.วังเหนือ64 บรรณานุกรมปก-ทต.วังเหนือ64 ภาคผนวก สารบัญตาราง-ทต.วังเหนือ64 สารบัญ-ทต.วังเหนือ64 สารบัญภาพ    

Go to Top