8 04, 2021

ะเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562

By |2021-04-08T04:45:22+00:00April 8th, 2021|ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง|

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น2562

8 04, 2021

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

By |2021-04-08T04:40:59+00:00April 8th, 2021|ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง|

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น2561

8 04, 2021

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขของงอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

By |2021-04-08T04:31:44+00:00April 8th, 2021|ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง|

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่สาธารณสุข2562

Go to Top