8 04, 2021

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561

By |2021-04-08T04:22:31+00:00April 8th, 2021|ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง|

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชน2561

8 04, 2021

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562

By |2021-04-08T04:14:31+00:00April 8th, 2021|ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง|

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผน2562

Go to Top