24 05, 2023

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

By |2023-05-26T09:05:20+00:00May 24th, 2023|ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, รายงานการเงิน|

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมลำเหมืองรูปตัว U ชุมชนห้วยเกี๋ยงพัฒนา (หน้าบ้านลุงเขียว สิทธิกรณ์ ถึงบ้านพ่อหลวงสาย สารขาว ซอย 4 – ซอย 5) หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลวังเหนือ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 906,000.00 บาท (เก้าแสนหกพันบาทถ้วน) ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมลำเหมืองรูปตัว U ชุมชนห้วยเกี๋ยงพัฒนา (หน้าบ้านลุงเขียว สิทธิกรณ์ ถึงบ้านพ่อหลวงสาย สารขาว ซอย 4 – ซอย 5) โดยมีปริมาณงานซอย 4 ช่วงที่ [...]

11 04, 2023

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ใตรมาสที่ 2/2566 (ตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม 2566)

By |2023-04-11T09:49:03+00:00April 11th, 2023|รายงานการเงิน|

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ใตรมาสที่ 2/2566 (ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2566) ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่องรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2/2566 (ตั้งแต่เดือน มกราคม - มีนาคม 2566) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  หมวด (10) การตรวจเงิน ข้อ 101/1 กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสิรมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกว่างโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ [...]

11 04, 2023

การตรวจสอบรายงานการเงินเทศบาลตำบลวังเหนือ งวดปีงบประมาณ 2565

By |2023-04-11T09:38:05+00:00April 11th, 2023|รายงานการเงิน|

การตรวจสอบรายงานการเงินเทศบาลตำบลวังเหนือ งวดปีงบประมาณ 2565 คลิกเพื่อดูเอกสาร

11 04, 2023

รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2565

By |2023-04-11T09:23:14+00:00April 11th, 2023|รายงานการเงิน|

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 72 ให้หน่วยงานของรัฐนำส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำรักงานตรวจเงินแผ่นดินให้ กระทรวง การคลัง สำนักงบประมาณ และกระทรวงเจ้าสังกัด เว้นแต่กรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครองรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ ให้นำส่งให้คณะรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง และสำนักงบประมาณ และเปิดเผยให้สาธารณะชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรินกส์ด้วย ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน นั้น คลิกเพื่อดูเอกสาร

Go to Top