11 02, 2022

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2564

By |2022-02-11T03:27:54+00:00February 11th, 2022|รายงานผลการติดตามและประเมินผล, แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา|

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2564

1 04, 2021

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

By |2022-06-18T03:05:39+00:00April 1st, 2021|รายงานการเงิน, รายงานผลการติดตามและประเมินผล|

รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบ

11 05, 2018

ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

By |2018-05-11T17:52:41+00:00May 11th, 2018|รายงานผลการติดตามและประเมินผล|

ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

7 05, 2018

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวังเหนือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

By |2018-05-08T06:19:26+00:00May 7th, 2018|ข่าวประชาสัมพันธ์, รายงานผลการติดตามและประเมินผล|

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวังเหนือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

Go to Top