24 04, 2021

มาตรการส่งเเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

By |2021-04-24T08:13:55+00:00April 24th, 2021|ศูนย์บริการประชาชน|

มาตรการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ มาตรการป้องกันการทุจริต มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ มาตรการป้องกันการรับสินบน

9 04, 2021

ศูนย์รับเรื่องราวทุจริต

By |2021-04-28T07:13:56+00:00April 9th, 2021|ศูนย์บริการประชาชน|

ประกาศเจตจำนง ข้อ 43ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรเทศบาลตำบลวังเหนือ ข้อ 43.1ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง มาตรกรส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อ 42รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบระยะเวลา 6 เดือน ข้อ 41ราบงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบระยะเวลา 6 เดือน ข้อ 40รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบระยะเวลา 6 เดือน ข้อ 39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ข้อ 38ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรเทศบาลตำบลวังเหนือ ครั้งที่2/2564 ข้อ 37ระเบียบวาระการประชุมบุคลากรเทศบาลตำบลวังเหนือ ครั้งที่ 2/2564 ข้อ 37.1ประกาศเทศบาลวังเหนือ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อ 36ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือเรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง อ 31รายงานผลการดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน ข้อ [...]

Go to Top