เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

By |2019-10-11T03:14:35+00:00September 26th, 2019|เทศบัญญัติปี 2563|

เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศใช้เทศบัญญัติ   ส่วนที่1 ส่วนที่2 ส่วนที่3 ส่วนที่4 ส่วนที่5 ส่วนที่6