เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566

By |2022-09-23T03:03:04+00:00September 23rd, 2022|เทศบัญญัติปี 2566|

คำแถลง ส่วนที่ 2 ประเภทรายจ่าย งบกลาง บริหารงานทั่วไป รักษาความสงบภายใน การศึกษา สาธารณสุข เคหะชุมชน ศาสนาวัฒนธรรม อุตสาหกรรมการโยธา