21 04, 2022

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลวังเหนือ

By |2022-04-21T07:29:00+00:00April 21st, 2022|แผนปราบปรามทุจริต|

ประกาศขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต_000159

20 04, 2022

รายงานผลการดำเนินการ/โครงการ/กิจกรรมมาตรการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต4ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ12เดือน)

By |2022-04-20T09:41:23+00:00April 20th, 2022|แผนปราบปรามทุจริต|

รายงานผลการดำเนินการรอบ 12 เดือนปี 64_000159

20 04, 2022

รายงานผลการดำเนินการ/โครงการ/กิจกรรมมาตรการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต4ปี (พ.ซ.2561-2564)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ6เดือน)

By |2022-04-21T07:24:09+00:00April 20th, 2022|แผนปราบปรามทุจริต|

รายงานรอบ6เดือน

14 02, 2022

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดแย้งระุหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

By |2022-02-14T07:49:19+00:00February 14th, 2022|แผนปราบปรามทุจริต|

เรื่อง มาตรการป้องกันฯการขัดกันระหว่างผลประโชย์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

14 02, 2022

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ

By |2022-02-14T07:35:37+00:00February 14th, 2022|แผนปราบปรามทุจริต|

เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ

Go to Top