18 06, 2019

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

By |2019-06-18T10:04:40+00:00June 18th, 2019|แผนปราบปรามทุจริต|

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าผลประโยชน์

7 06, 2019

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี

By |2019-06-07T03:26:50+00:00June 7th, 2019|แผนปราบปรามทุจริต|

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี  เทศบาลตำบลวังเหนือ (พ.ศ.2561-2564) แผนปปช.1 แผนปปช.2 แผนปปช.3.1 แผนปปช.3.2

Load More Posts
Go to Top