12 07, 2022

งานพัฒนาชุมชนดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้อ่านออกเขียนได้

By |2023-05-31T04:11:42+00:00July 12th, 2022|ข่าวประชาสัมพันธ์, โฮงเฮียนป้ออุ้ยแม่อุ้ย|

งานพัฒนาชุมชนดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้อ่านออกเขียนได้ ใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง                       โดย กศน.ตำบลวังเหนือ   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สู 2

5 04, 2022

งานพัฒนาชุมชนดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพชุมชนเข้มแข็งเพื่อพัฒนาเศรษฐพอเพียง

By |2022-04-27T08:06:56+00:00April 5th, 2022|ข่าวประชาสัมพันธ์, โฮงเฮียนป้ออุ้ยแม่อุ้ย|

ภายใต้การอำนวยการของนางศรีอร คิดว่อง นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ มอบหมายให้งานพัฒนาชุมชนดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพชุมชนเข้มแข็งเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ฝึกอบรมทำมุ้งคอนโด ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวังเหนือ

15 03, 2022

งานพัฒนาชุมชนดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้านการตรวจวัดความดันฯ

By |2023-05-31T04:02:40+00:00March 15th, 2022|ข่าวประชาสัมพันธ์, โฮงเฮียนป้ออุ้ยแม่อุ้ย|

งานพัฒนาชุมชนดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้านการตรวจวัดความดัน แจกยาสามัญประจำบ้านทุกวันอังคาร  ที่  3 ของเดือน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สู

8 03, 2022

งานพัฒนาชุมชนดำเนินกิจกรรมการตรวจวัดสายตา ตรวจฟันและแจกอุปกรณ์ทำความสะอาดฟันสำหรับผู้สูงอายุ

By |2023-05-31T03:52:48+00:00March 8th, 2022|ข่าวประชาสัมพันธ์, โฮงเฮียนป้ออุ้ยแม่อุ้ย|

งานพัฒนาชุมชนดำเนินกิจกรรมการตรวจวัดสายตา ตรวจฟันและแจกอุปกรณ์ทำความสะอาดฟันสำหรับผู้สูงอายุ   กิจกรรมการตรวจวัดสายตา ตรวจฟันและแจกอุปก

22 02, 2022

งานพัฒนาชุมชนดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้านส่งเสริมอาชีพ

By |2023-05-31T04:08:26+00:00February 22nd, 2022|ข่าวประชาสัมพันธ์, โฮงเฮียนป้ออุ้ยแม่อุ้ย|

งานพัฒนาชุมชนดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้านส่งเสริมอาชีพ โดย กศน. ตำบลวังเหนือ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สู

22 02, 2022

การประกาศเกียรติคุณและได้รับรางวัลผู้สูงอายุด้านแพทย์แผนไทย

By |2023-05-31T03:49:14+00:00February 22nd, 2022|โฮงเฮียนป้ออุ้ยแม่อุ้ย|

การประกาศเกียรติคุณและได้รับรางวัลผู้สูงอายุด้านแพทย์แผนไทย การประกาศเกียรติคุณและได้รับรางวัลผู้สู

Go to Top