10 11, 2020

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

By |2021-05-03T09:44:18+00:00November 10th, 2020|ไม่จัดหมวดหมู่|

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30  กันยายน  2563   แบบ ปค.5

10 11, 2020

รายงานการประเมินผลองค์ประกอบการควบคุมภายใน

By |2021-05-06T09:16:06+00:00November 10th, 2020|ไม่จัดหมวดหมู่|

รายงานการประเมินผลองค์ประกอบการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30  กันยายน 2563   แบบ ปค.4

10 11, 2020

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน เทศบาลตำบลวังเหนือ

By |2021-05-06T09:20:15+00:00November 10th, 2020|ไม่จัดหมวดหมู่|

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลวังเหนือ แบบ ปค 1    

14 07, 2020

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

By |2021-04-16T09:46:28+00:00July 14th, 2020|ไม่จัดหมวดหมู่|

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542

14 07, 2020

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

By |2020-07-14T03:43:01+00:00July 14th, 2020|ไม่จัดหมวดหมู่|

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 1.2563

14 07, 2020

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานคูเทศบาล

By |2021-04-16T09:48:23+00:00July 14th, 2020|ไม่จัดหมวดหมู่|

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2.2562

Load More Posts
Go to Top