18 03, 2022

งานป้องกันฯและกองช่างมอบของช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย

By |2022-06-17T09:20:09+00:00March 18th, 2022|ไม่จัดหมวดหมู่|

ภายใต้การอำนวยการของนางศรีอร คิดว่อง นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ มอบหมายให้งานป้องกันฯและกองช่างออกสำรวจและให้ความช่วยเหลือมอบกระเบื้องและกระสอบให้ผู้ประสบเหตุวาตภัย ในพื้นที่รับผิดชอบ

3 03, 2022

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

By |2022-03-03T08:23:12+00:00March 3rd, 2022|ไม่จัดหมวดหมู่|

เทศบาลตำบลวังเหนือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค                            เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลโดยทั่วถึงกัน  

11 02, 2022

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

By |2022-02-11T06:24:38+00:00February 11th, 2022|ไม่จัดหมวดหมู่|

ประกาศเทศบาลตำบลวังเหนือเรื่อง มาตรการเปยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ28012565

16 09, 2021

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

By |2022-06-18T05:03:40+00:00September 16th, 2021|ไม่จัดหมวดหมู่|

นางศรีอร คิดว่อง นายกเทศมนตรีตำบลวังเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังเหนือ และพนักงานเทศบาลตำบลวังเหนือ ดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ณ ชุมชนขุนวังสามัคคีและชุมชนทรัพย์เจริญ

8 04, 2021

อำนาจหน้าที่

By |2023-03-10T04:51:39+00:00April 8th, 2021|ไม่จัดหมวดหมู่|

อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้ง อำนาจหน้าที่ อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้ รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูล ป้องกันและระงับโรคติดต่อ ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ [...]

Go to Top