แบบขอใช้ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังเหนือ

อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องประชุม

ยินดีชำระค่าบำรุง

เทศบาลจัดห้องประชุมให้
จัดห้องประชุมเอง