ลักษณะการใช้ที่ดิน

0ไร่
พื้นที่พักอาศัย
0ไร่
พื้นที่พาณิชยกรรม
0ไร่
พื้นที่ตัวหน่วยงานของรัฐ
0ไร่
สวนสาธารณะ/นันทนาการ
0ไร่
พื้นที่เกษตรกรรม
0ไร่
พื้นที่ตั้งสถานศึกษา

ด้านเศรษฐกิจ

0คน/ ปี
รายได้เฉลี่ยของประชากร

พาณิชยกรรมและการบริการ

0แห่ง
สถานีบริการน้ำมัน
0แห่ง
ตลาดสด
0แห่ง
ร้านค้าทั่วไป

สถานประกอบเทศพาณิชย์

0แห่ง
สถานธนานุบาล
0แห่ง
โรงฆ่าสัตว์

สถานประกอบเทศพาณิชย์

0แห่ง
สถานธนานุบาล
0แห่ง
โรงฆ่าสัตว์

การอุตสาหกรรม

0ประเภท
ลักษณะการประกอบอุตสาหกรรมในท้องถิ่น
0แห่ง
โรงงาน
0แห่ง
จำนวนแรงงาน

การท่องเที่ยว

0แห่ง
จำนวนแหล่งท่องเที่ยว

การปศุสัตว์

0ตร.กม.
พื้นที่ปศุสัตว์
0ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนในภาคการปศุสัตว์

การศาสนา

0แห่ง
วัด
0แห่ง
มัสยิด
0แห่ง
โบสถ์