โครงสร้างประชากร

จำนวนประชากร จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จำนวนบ้าน
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ครัวเรือน หลังคา
บ้านทัพป่าเส้า ม.1 119 128 247 103 115 218 83 100
บ้านห้วยข่อย ม. 3 149 141 290 138 124 262 92 110
ชุมชนทุ่งเป้าสามัคคี 290 326 616 230 286 516 187 256
ชุมชนขุนวังสามัคคี 130 142 272 107 124 231 91 151
ชุมชนประชาภิรมย์ 118 115 233 91 88 179 81 152
ชุมชนทรัพย์เจริญ 112 110 222 105 104 209 78 190
ชุมชนสัมพันธ์พัฒนา 154 167 321 108 114 222 111 144
บ้านแพะใต้ ม. 5 239 196 435 198 178 376 168 197
บ้านแม่เฮียว ม. 7 284 278 562 245 243 488 164 196
บ้านป่าเหียง ม. 8 119 110 229 102 97 199 71 80
ชุมชนขันหอมสัมพันธ์ 278 287 565 217 251 468 194 391
รวมทั้งสิ้น 1,992 2,000 3,992 1,644 1,724 3,368 1,320 1,967