ประชุมการวิจัยรวมราชภัฏลําปาง การจัดการขยะในพื้นที่เทศบาลตำบลวังเหนือ