โครงการอบรม …ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกที่ดีต่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลและตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
อบรม…วันศุกร์ที่ 9  มิถุนายน  2560  สถานที่… ห้องประชุม  สำนักงานเทศบาลตำบลวังเหนือ  อำเภอวังเหนือ  จังหวัดดลำปาง  ผู้เข้าร่วม…ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน  วัตถุประสงค์…เพื่อพัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้เป็นบุคลากรที่มีความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจมีความรู้คู่คุณธรรมใช้หลักพระพุทธศาสนาในการพัฒนาจิตใจ ใช้หลักธรรมาภิบาลในการพัฒนาการทำงาน ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตมีการบริหารจัดการที่ดีและปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล สร้างเครือข่ายการทำงานอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและการบริการเพื่อให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจ