โครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคม การจราจร

ถนน

52

สาย

ประเภทถนน

0สาย
ถนนลูกรัง
0สาย
ถนนลาดยาง
0สาย
ถนนคอนกรีต
0สาย
อื่นๆ
0แห่ง
สะพาน
0แห่ง
แม่น้ำ

ไฟฟ้า

0แห่ง
จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า
0%
พื้นที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้า

การประปา

จำนวนครัวเรือนที่ใช้ประปา

323

หลังคาเรือน